HOME | ENGLISH
| Contact Us | Site map |
Home > Community > News
번호
제목
31 부산 예스덱스 부스참여 (2016. 11. 12~13) 2384
30 Korea International Dental Show 2014 file 2286
29 제12회 서울국제치과기자재전시회 및 종합학술대회 file 1901
28 2015 치과의료선교회 학술대회 file 1836
27 WeDEX 2015 (광주) file 1729
26 중국 연변자치주 치과의사회 초청강연 (2016. 6. 19) 1126
25 대전세미나 – 네오바이오텍초청 (2016. 10. 26) 1030
24 서울세미나 (2016. 5. 29) 1028
23 대구세미나 – 네오바이오텍초청 (2016. 11. 12) 1014
22 부산 핸즈온세미나 (2016. 6. 22) 1013
21 서울세미나 (2016. 6. 29) 972
20 창원세미나 – 와로메디컬초청 (2016. 6. 15) 961
19 부산 핸즈온세미나 (2016. 7. 23) 956
18 경주 예스덱스전시회 부스참여 (2015. 11. 14~15) 929
17 국제특허출원 (2015. 11. 13) 927
16 네오바이오텍 국제세미나 부스참여 (2016. 10. 9) 921
15 대구 세미나 – 덴토피아초청 (2016. 8. 24) 919
14 어태치먼트 장착구조 특허획득 (2016. 5. 23) 919
13 안동세미나 – 네오바이오텍초청 (2016. 10. 19) 914
12 창원 세미나 – 와로메디컬초청 (2016. 6. 25) 913
userLang20150227055800097