HOME | ENGLISH
| Contact Us | Site map |
Home > Community > News
번호
제목
31 대구세미나 – 네오바이오텍초청 (2016. 11. 12) 1283
30 부산 예스덱스 부스참여 (2016. 11. 12~13) 2788
29 대전세미나 – 네오바이오텍초청 (2016. 10. 26) 1298
28 안동세미나 – 네오바이오텍초청 (2016. 10. 19) 1158
27 네오바이오텍 국제세미나 부스참여 (2016. 10. 9) 1165
26 포항세미나 – 네오바이오텍초청 (2016. 9. 24) 1165
25 대구 세미나 – 덴토피아초청 (2016. 8. 24) 1168
24 부산 핸즈온세미나 (2016. 7. 23) 1172
23 밀레니엄세미나 강연 (2016. 7. 17) 1139
22 벤쳐기업인증 (2016. 7. 15) 1148
21 울산 세미나 - 와로메디컬초청 (2016. 7. 6) 1164
20 서울세미나 (2016. 6. 29) 1221
19 창원 세미나 – 와로메디컬초청 (2016. 6. 25) 1168
18 부산 핸즈온세미나 (2016. 6. 22) 1276
17 중국 연변자치주 치과의사회 초청강연 (2016. 6. 19) 1388
16 창원세미나 – 와로메디컬초청 (2016. 6. 15) 1203
15 서울세미나 (2016. 5. 29) 1294
14 어태치먼트 장착구조 특허획득 (2016. 5. 23) 1194
13 부산세미나 – 와로메디컬초청 (2016. 5. 7) 1151
12 시덱스전시회 부스참여 (2016. 4. 17) 1167
userLang20150227055800097